راه دسترسی به سد و نیروگاه خرسان ۲

نام پروژه : راه دسترسی به سد و نیروگاه خرسان ۲
محل اجرا : واقع در استان چهار محال و بختیاری
نام کارفرما : شرکت منابع آب و نیروی ایران
نام مشاور : شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
نام پیمانکار : شرکت توسعه آب وخاک نصر (جهاد نصر چهار محال و بختیاری)

توضیح اول

توضیح دوم

توضیح سوم

← قبلیبعدی →