احداث ۱۷ کیلومتر راه روستایی حدفاصل سادات حسینی تا بارز

نام پروژه : احداث ۱۷ کیلومتر راه روستایی حدفاصل سادات حسینی تا بارز
محل اجرا : استان خوزستان
نام کارفرما : شرکت منابع آب و نیروی ایران
نام مشاور : شرکت مهندسین مشاور ره آور
نام پیمانکار : شرکت توسعه آب وخاک نصر (جهاد نصر چهار محال و بختیاری)

← قبلیبعدی →