بهسازی،تکمیل و روکش آسفالت گرم

نام پروژه : بهسازی،تکمیل و روکش آسفالت گرم محورهای صمصامی به شهریاری و صمصامی به چمن گلی مازه سوخته – تلورد – دهناش – اردل به بازفت – فخرآباد و ورودیهای شهرستان کوهرنگ
محل اجرا : استان چهارمحال و بختیاری – منطقه بازفت
نام کارفرما : اداره کل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری
نام مشاور : اداره کل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری
نام پیمانکار :  شرکت توسعه آب وخاک نصر (جهاد نصر چهار محال و بختیاری)

← قبلیبعدی →