احداث تونل و راههای دسترسی محور شلمزار – ناغان

نام پروژه : احداث تونل و راههای دسترسی محور شلمزار – ناغان
محل اجرا : استان چهارمحال و بختیاری – شهر ناغان
نام کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال وبختیاری
نام مشاور : مهندسین مشاور راهان پویش
نام پیمانکار : شرکت توسعه آب وخاک نصر (جهاد نصر چهار محال و بختیاری)