احداث یکدستگاه انبار سرد ۵۰۰۰ تنی سیب زمینی نافچ

نام پروژه : احداث یکدستگاه انبار سرد ۵۰۰۰ تنی سیب زمینی نافچ
محل اجرا : استان چهارمحال و بختیاری – شهر نافچ
نام کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
نام مشاور : سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
نام پیمانکار : شرکت توسعه آب وخاک نصر (جهاد نصر چهار محال و بختیاری)

← قبلیبعدی →