مجموعه پرواز

نام پروژه : احداث دیوار و انتقال آب و سازه آبگیر رودخانه اعلاء دره بنیاب باغملک
محل اجرا : استان خوزستان – شهر باغملک
نام کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی خوزستان
نام مشاور : مهندسین مشاورساز آب پردازان
نام پیمانکار : شرکت توسعه آب وخاک نصر (جهاد نصر چهار محال و بختیاری)

بعدی →