مسیر سازی خط لوله گاز ۴۸ اینچ کوهدشت – چار مله

محل اجرا : استان ایلام – شهرستان چرداول
نام کارفرما : شرکت مهندسی توسعه گاز ایران
نام مشاور : شرکت مهندسی مشاور انرژی و صنعت
نام پیمانکار : شرکت توسعه آب وخاک نصر ( جهاد نصر چهار محال و بختیاری)