پروژه ها

راه دسترسی به سد و نیروگاه خرسان ۲
راه دسترسی به سد و نیروگاه خرسان ۲
راه دسترسی به سد و نیروگاه خرسان ۲
احداث ۱۷ کیلومتر راه روستایی حدفاصل سادات حسینی تا بارز
احداث ۱۷ کیلومتر راه روستایی حدفاصل سادات حسینی تا بارز
احداث 17 کیلومتر راه روستایی حدفاصل سادات حسینی تا بارز
بهسازی،تکمیل و روکش آسفالت گرم
بهسازی،تکمیل و روکش آسفالت گرم
بهسازي،تکمیل و روکش آسفالت گرم محورهاي صمصامی به شهریاري و صمصامی به چمن گلی مازه سوخته – تلورد – دهناش – اردل به بازفت – فخرآباد و ورودیهاي شهرستان کوهرنگ
احداث تونل و راههای دسترسی محور شلمزار – ناغان
احداث تونل و راههای دسترسی محور شلمزار – ناغان
احداث تونل و راههاي دسترسي محور شلمزار – ناغان
احداث یکدستگاه انبار سرد ۵۰۰۰ تنی سیب زمینی نافچ
احداث یکدستگاه انبار سرد ۵۰۰۰ تنی سیب زمینی نافچ
احداث یکدستگاه انبار سرد 5000 تنی سیب زمینی نافچ
مجموعه پرواز
مجموعه پرواز
احداث ديوار و انتقال آب و سازه آبگير رودخانه اعلاء دره بنياب باغملك