پیاده سازی و اجرای مسیر، کانال کنی و نصب خط لوله (بخش مکانیکال) انتقال نفت خام ترش سبزآب – ری

محل اجرا :  استان لرستان

نام کارفرما : شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران                   

نام مشاور : شرکت مهندسی مشاور طرح اندیشان

نام پیمانکار : شرکت توسعه آب وخاک نصر ( جهاد نصر چهار محال و بختیاری)

تاریخ شروع پیمان : ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ 

← قبلیبعدی →