عملیات ساختمان و نصب، پیش راه اندازی و کمک در راه اندازی تلمبه خانه های پل بابا، شازند، نمک و پایانه ری

محل اجرا :  استانهای لرستان، مرکزی، تهران

نام کارفرما : شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران                   

نام مشاور : شرکت مهندسی مشاور طرح اندیشان

نام پیمانکار : شرکت توسعه آب وخاک نصر ( جهاد نصر چهار محال و بختیاری)

تاریخ شروع پیمان : ۱۵/۰۱/۱۳۹۵    

بعدی →