عملیات تکمیل مسیر سنندج –مریوان (قطعه مریوان – گاران)

محل اجرا : استان کردستان – شهرستان مریوان
نام کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
نام مشاور : مهندسین مشاور ره گستر کردستان
نام پیمانکار :  شرکت توسعه آب وخاک نصر

تاریخ شروع پیمان : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

توضیحات : مدت پیمان ۲۴ ماه شمسی و شامل تکمیل مسیر اصلی در سه بخش به طولهای ۸۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۱۳۸ متر و طول مجموع ۳۸۰۰ متر مشتمل بر ۱۰۲۰۰ تن آسفالت .

← قبلیبعدی →