بهسازی و آسفالت راههای روستایی شهرستان کامیاران و مریوان

محل اجرا : استان کردستان – شهرستان های کامیاران و مریوان
نام کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
نام مشاور : مهندسین مشاور آبراه پژوهان غرب
نام پیمانکار شرکت توسعه آب وخاک نصر

تاریخ شروع پیمان :۱۳۹۷/۰۵/۲۳

توضیحات : مدت پیمان ۳۶ ماه شمسی و شامل بهسازی و آسفالت راههای ارتباطی ۲۱ روستا به طول مجموع ۵۲٫۶۵ کیلومتر شامل ۲۳۳۵۰۰ مترمکعب خاکبرداری و ۱۴۱۰۰۰ مترمکعب خاکریزی و ۲۵۱۷۵ تن آسفالت .

← قبلیبعدی →