۱۳ مرداد ۱۳۹۸
مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۲/ن/۹۸

شرکت توسعه آب و خاک نصر در نظر دارد عملیات حفاری کانال در پروژه خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب- ری / قطعه اول حدفاصل آسار تا پل بابا به طول ۷۲ کیلومتر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی.. ادامه مطلب →

۲۸ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۲۸, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۱/ن/۹۸

آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۱/ن/۹۸ شرکت توسعه آب و خاک نصر در نظر دارد بخشی از پروژه مسیرسازی (R.O.W)، یکی از پروژه های تابعه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی متمایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود.. ادامه مطلب →