ارکان شرکتی


معاونت فنی و مهندسی به عنوان مثال

– تعیین هدفهای قابل حصول در زمینه توسعه تاسیسات و ظرفیت های آب و فاضلاب شهری ودیگر خدمات مهندسی مورد نیاز با مشارکت مدیریت های تابعه ، نظارت و ارزیابی میزان موفقیت در حصول به هدفها و تجدید نظر منظم در هدفهای تعیین شده

– نظارت بر اجرای طرحها وانجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب وفاضلاب ،شبکه های آبرسانی، احداث مخزن ، خطوط انتقال وایستگاههای پمپماژ ، ساختمانهای اداری وانباری

– نظارت بر رعایت استانداردهای فنی وزیست محیطی دراجرای طرحها

 1. معاون فنی و مهندسی
  برنامه ریزی و کنترل پروژه

  این شرکت بر آن است تا ضمن کسب افزایش رضایت کارفرمایان و ارج نهادن به پرسنل خود که فلسفه وجودی شرکت را شامل می¬شود در جهت سرمایه¬گذاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی و زیربنایی خاص در حوزه نفت و گاز با بهترین کیفیت و کمترین زمان ممکن و مطابق با استانداردهای پذیرفته شده در سطح ملی و بین¬المللی با در نظر گرفتن ارزش¬های اسلامی و ایرانی و نیز آخرین فن¬آوری¬ها و با دراختیار داشتن نیروی انسانی متعهد، متخصص، کارآمد و مومن و با رعایت اصل صداقت در جهت حفظ و تداوم منافع مشترک اقدام نماید.
 2. برنامه ریزی و کنترل پروژه
  برنامه ریزی و کنترل پروژه

  این شرکت بر آن است تا ضمن کسب افزایش رضایت کارفرمایان و ارج نهادن به پرسنل خود که فلسفه وجودی شرکت را شامل می¬شود در جهت سرمایه¬گذاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی و زیربنایی خاص در حوزه نفت و گاز با بهترین کیفیت و کمترین زمان ممکن و مطابق با استانداردهای پذیرفته شده در سطح ملی و بین¬المللی با در نظر گرفتن ارزش¬های اسلامی و ایرانی و نیز آخرین فن¬آوری¬ها و با دراختیار داشتن نیروی انسانی متعهد، متخصص، کارآمد و مومن و با رعایت اصل صداقت در جهت حفظ و تداوم منافع مشترک اقدام نماید.
 3. پیمان و رسیدگی
  پیمان و رسیدگی
 4. بازیابی و مناقصات
  بازیابی و مناقصات
 5. مرکز کنترل اسناد فنی
  مرکز کنترل اسناد فنی

 1. حسابداری مالی
  حسابداری مالی
 2. حسابداری صنعتی
  حسابداری صنعتی
 3. واحد مطالبات
  واحد مطالبات
 4. تامین مالی (فاینانس)
  تامین مالی (فاینانس)

 1. مدیریت منابع انسانی
  مدیریت منابع انسانی
 2. مدیریت ماشین آلات
  مدیریت ماشین آلات
 3. مدیریت پشتیبانی و تدارکات
  مدیریت پشتیبانی و تدارکات