۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

سیل در استان لرستان

1

کارگاه مسیر سازی  خط انتقال نفت خام  سبزآب – ری در قطعه دوم که انجام آن به عهده شرکت توسعه آب و خاک نصر می باشد در اثر سیل اخیر در استان علی الخصوص در منطقه
پل دختر خسارات قابل ملاحظه ای را به جاده های دسترسی و ترانشه های مسیر وارد آورد که باعث ریزش ترانشه ها و تخریب برخی از قسمت های پروژه شده است .